About us
Marketing & Media PalenzoПРОФЕСИОНАЛИЗАМ Принципот на Маркетинг & Медиа Палензо е да работи со луѓе на сите нивоа, од директори до сервисери, кои се специјализирани, вешти, со знаење и работни принципи.

БРЗИНА Маркетинг & Медиа Палензо работи брзо и ефикасно, според потребите и очекувањата на своите клиенти, не дозволувајќи да се случат ни најмали грешки.

ГРИЖА Маркетинг & Медиа Палензо внимателно и најпрофесионално се грижи за своите клиенти, без разлика на нивниот статус.

ДОВЕРБА Маркетинг & Медиа Палензо се грижи за своите коминтенти, партнери и нивните клиенти од 1984 година и со цврста одлучност тоа да го прави и во иднина.
ОДНОС СО КЛИЕНТИ Маркетинг & Медиа Палензо има интензивен однос кон своите клиенти, превземајќи ги сите претпазливи мерки, како за време на сезоната, така и вон неа, за клиентите да не искусат ниту еден проблем за време на нивната работа. Затоа, во пресрет на нивните потреби има цел тим вработени кои го зборуваат нивниот јазик и се достапни во било кое време.

КОНТРОЛА НА ПРОЦЕС Маркетинг & Медиа Палензо ги контролира целиот процес и условите кои се дефинирани однапред и резултатите од оваа контрола ги употребува за подобрување на процесот.

ТЕХНОЛОГИЈА Внимателно ги следиме техничките и системските предности, за да ја одржиме нашата лидерска позиција.

КОНТРОЛА НА СУБАГЕНТИ Соработниците со кои соработува Маркетинг & Медиа Палензо ги пресртнуваат очекувањата на посетителите на максимално ниво. Сите наши партнери се специјалисти во нивната област на делување и имаат капацитет да обезбедат високо квалитетна услуга.

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ Една од најважните одлики на Маркетинг & Медиа Палензо, што го одделува од останатите компании, е начинот на бирање, тренирање и мотивирање на своите вработени. Во Маркетинг & Медиа Палензо сме свесни на фактот дека без вработени кои се посветени на својата работа и компанија, ништо не може да се постигне. Секој вработен се смета за важна алка во подобрување на системот.